Naše usluge

Usluge naše advokatske firme

Kvalitet naših usluga je naš prioritet i osnovni zadatak svakog radnika. Naša svijest o kvalitetu počinje s izborom naših radnika pa sve do izbora predmeta, što predstavlja ključ našeg uspjeha. To je razlog zbog kojeg naši klijenti ostvaruju svoje ciljeve.


IZ OBLASTI UPRAVNOG PRAVA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO USLUGE:

 • Zastupanje u postupcima pribavljanja različitih dozvola i odobrenja i zastupanje pred nadležnim regulatornim organima;
 • Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima;
 • Savjetovanje i analiza načina ostvarivanja prava i rješavanja različitih pravnih situacija;
 • Savjetovanje u slučajevima inspekcijskih kontrola;
 • Zastupanje i savjetovanje pomoći u postupcima eksproprijacije i ukidanja državne svojine;
 • Zastupanje u postupku pribavljanja lokacijskih uslova, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole;
 • Zastupanje u postupcima ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja.

AFS savjetuje i pruža pravnu podršku fizičkim i pravnim licima uključenim u obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao i licima zainteresovanim za investiranje u oblast poljoprivrede. Sa ponosom ističemo da su članovi našeg tima redovni učesnici u projekatima koje organizuje Svjetska banka i mnoge druge domaće i međunarodne organizacije u cilju podsticanja razvoja poslovanja u ovoj oblasti. Republika Srpska/Bosna i Hercegovina posljednjih godina privlači sve veću pažnju domaćih i stranih investitora budući da raspolaže velikim prirodnim potencijalom, dobrom mikroklimom i odličnim geografskim položajem, tako da se naš tim redovno susreće sa najrazličitijim zahtjevima klijenata iz ove oblasti.

Usluge koje naš tim između ostalih pruža, uključuju:

 • savjetovanje u pogledu primjene važećih zakonskih propisa u oblasti poljoprivrede,
 • pronalaženje poslovnih partnera za investitore u poljoprivredi,
 • koncesije u poljoprivredi,
 • due diligence poslove,
 • osnivanje koncesionih društava,
 • pravnu podršku oko ustupanja i prenosa koncesionih prava,
 • ugovore u poljoprivredi,
 • zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupovinu i prodaju poljoprivrednih zemljišta,
 • rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
 • osnivanje poljoprivrednih zadruga,
 • ostvarivanje prava na podsticaje,
 • sezonsko zapošljavanje radnika,
 • osiguranje poljoprivrednika,
 • zaštitu životne sredine.

AFS pruža advokatske usluge svojim klijentima i u postupcima pred Ustavnim sudom Republike Srpske i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Usluge koje našim klijentima pružamo odnose se prije svega na sastav i podnošenje Zahtjeva za zaštitu zakonitosti iustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Srpske i apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, kao i pravnu analizu cjelokupnog postupka i mogućnosti zaštite i ostvarivanja prava.

Dajemo savjete i mišljenja u pogledu:

 • povrede prava učinjenih u postupcima pred redovnim sudovima, odnosno pružamo analizu da li postoji povreda prava ili ne,
 • procijena uspjeha postupka po apelaciji i Zahtjevu za zaštitu zakonitosti i ustavnosti pred Ustavnim sudovima,
 • tumačenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i pratećim Protokolima uz istu, a u vezi sa eventualnim povredama prava.

AFS ima veliko iskustvo u radu na pitanjima koja se odnose na arbitražu. Mi smo dobro upoznati sa prednostima arbitražnih postupaka i znamo kako da iste iskoristimo u interesu naših klijenata: slobodna selekcija izbora mjesta i jezika arbitraže, veća povjerljivost s obzirom da postupci nisu javni, bez žalbi i prije svega, mogućnost neposredne primjene arbitražne odluke u gotovo svim zemljama svijeta.

Našim klijentima pružamo usluge koje uključuju:

 • analizu da li bi se budući sporovi bolje rješavali pred arbitražnim sudom ili pred nekim redovnim sudom,
 • izrada i implementacija arbitražnih klauzula, uključujući izbor odgovarajuće arbitražne institucije i arbitara,
 • procjenu šansi za uspjeh kao i rizike prije pokretanja arbitraže,
 • procjenu troškova i tekuće troškove arbitraže,
 • zastupanje stranaka u arbitražnom postupku,
 • sprovođenje strane i domaće arbitražne odluke.

NAŠI ADVOKATI SPECIJALIZOVANI SU ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA I PODRŠKE U VEZI SA:

 • Kontrolom spajanja preduzeća: savjetovanje o pitanjima vezanim za spajanje, pripajanje i zajednička ulaganja, te zastupanje u postupcima pred Konkurencijskim savjetom Bosne i Hercegovine;
 • Savjetovanje prilikom provjere usaglašenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije;
 • Savjetovanje u vezi sa ponašanjem na tržištu i zloupotrebom dominantnog položaja;
 • Savjetovanje u vezi sa horizontalnim i vertikalnim sporazumima;
 • Procjena rizika povrede propisa o zaštiti konkurencije te due diligence procjene.

NAŠ TIM ZA BANKARSTVO I FINANSIJE SPECIJALIZOVAN JE ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA I PODRŠKE U VEZI SA RAZLIČITIM ASPEKTIMA OVE OBLASTI.

 • Registracija banaka, investicionih fondova, lizing kompanija, mikro-kreditnih organizacija i drugih finansijskih organizacija;
 • Zastupanje u svim postupcima pred Agencijom za bankrastvo, Komisijom za hartije od vrijednosti i Centralnim registrom;
 • Savjetovanje u vezi sa usaglašavanjem sa opštim finansijskim propisima, deviznim trgovanjem i prekograničnim transakcijama;
 • Savjetovanje i zastupanje u oblasti naplate potraživanja, restrukturiranja, dugova finansiranja akvizicija i projekata, postupcima spajanja i pripajanja;
 • Zastupanje u sudskim postupcima, procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu.

NAŠ TIM ZA REORGANIZACIJU I STEČAJ SPECIJALIZOVAN JE ZA PRUŽANJE SAVJETODAVNIH USLUGA I PODRŠKE KLIJENTIMA VEZANO ZA:

 • Osnivanje i podnošenje stečajnih prijava i zastupanje stečajnih povjerilaca, razlučnih i izlučnih povjerilaca;
 • Pravni konsalting i vođenje sudskih postupaka za stečajne dužnike;
 • Zastupanje u sudskim postupcima povodom odluka stečajnog upravnika i stečajnog suda;
 • Pokretanje i vođenje likvidacionih postupaka;
 • Zastupanje u pregovorima sa povjeriocima i stečajnim dužnicima;
 • Analiza finansijskog stanja kompanije, mogućnosti za restrukturiranje dugova i mogućnost reogranizacije;
 • Analiza potraživanja povjerilaca i osiguranih potraživanja (kolaterala).

IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO ŠIROK SPEKTAR PRAVNIH USLUGA:

 • Zastupanje u svim vrstama pregovora i postupaka povodom naknade materijalne i nematerijalne štete;
 • Savjetujemo klijente tokom postupaka sticanja i odricanja od državljanstva BIH/RS;
 • Izrada ugovora i savjetovanje oblasti svih ugovora stvarnog i građanskog prava;
 • Zastupanje klijenata kod utvrđivanja i zaštite prava vlasništva, smetanja posjeda i drugih stvarnih prava;
 • Registracija i upis založnog prava, tj. postupak i provjere pred Registrom zaloga BIH;
 • Zastupamo klijente u postupcima civilne i fizičke diobe imovine.

U OBLASTI PRAVA GRAĐEVINARSTVA TRUDIMO SE DA NAŠIM KLIJENTIMA OMOGUĆIMO STRUČNE SAVJETE IZ SVIH RELEVANTNIH PROPISA IZ OVE OBLASTI.

 • Savjetovanje u vezi sa tumačenjem i primjenom svih popisa;
 • Savjetovanje u vezi sa svim aspektima ugovora o građenju;
 • Savjetovanje i zastupanje u pregovorima i prilikom zaključivanja ugovora;
 • Zastupanje u svim upravnim postupcima uključujući postupke pribavljanja dozvola i odobrenja;
 • Zastupanje u sudskim postupcima proizašlih iz ugovora o građenju;
 • Pravna analiza završenih projekata koji su predmet transakcija između ugovornih strana;
 • Pravna podrška i savjetovanje u toku svih faza projekata i građenja.

NAŠ TIM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA KLIJENTIMA PRUŽA STRUČNE SAVJETE U CILJU PRAVILNE PRIMJENE SVIH PROPISA IZ OVE OBLASTI.

 • Savjetovanje u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite potrošača;
 • Zastupanje u vansudskom rješavanju potrošačkih sporova;
 • Podnošenja prigovora trgovcima;
 • Zastupanje klijenata pred nadležnim inspekcijskim organima;
 • Zastupanje klijenata pred nadležnim organima uprave i nadležnim Arbitražnim odborima za potrošačke sporove;
 • Zastupanje u postupcima za naknadu štete povodom nepoštene poslovne prakse;
 • Izrada pravila i procedura iz oblasti zaštite potrošača.

NAŠI ADVOKATI IMAJU DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO U SASTAVLJANJU SVIH VRSTA UGOVORA, IZJAVA I OSTALIH AKATA.

 • Izrada i kontrola ugovornih klauzula kod svih vrsta ugovora (ugovor o posredovanju, ugovor o djelu, ugovor o kupoprodaji, ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovor o cesiji, ugovor o beskamatnom zajmu i pozajmici, ugovor o korišćenju službenog vozila itd);
 • Izrada svih vrsta punomoći (upravljanje tuđim vozilom, davanje nasljedničke izjave, zastupanje privrednih društava itd);
 • Izrada svih vrsta isprava i potvrda (izjava o priznanju duga, izjava i potvrda o preuzimanju pokretnih stvari, izjava i saglasnost za putovanje maloljetnog djeteta).

U OBLASTI KOMPANIJSKOG PRAVA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO USLUGE:

 • Osnivanje svih vrsta pravnih formi privrednih društava, osnivanje poslovnih jedinica i predstavništava stranih kompanija, kao i sprovođenje svih vrsta postupaka pred sudskim registrom;
 • Izrada osnivačkih akata , statuta, ugovora članova društva, kao i drugih internih akata privrednog društva;
 • Pružamo savjete i konsultacije u vezi sa korporativnim upravljanjem, te u vezi sa radom sa svim organima privrednih društava;
 • Učestvujemo u postupcima restrukturiranja, spajanja i pripajanja i razdvajanja preduzeća (M&A);
 • Zastupamo u postupcima registracije u Centralnom registru, Komisiji za HoV i drugim regulatornim tijelima.

NAŠ TIM ZA KRIVIČNO PRAVO PRUŽA SAVJETE I ZASTUPA KLIJENTE U SVIM KRIVIČNIM POSTUPCIMA.

 • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim javnim tužilaštvima;
 • Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivice;
 • Postupanje u pritvorskim predmetima;
 • Odbrana u krivičnom postupku;
 • Podnošenje pravnih lijekova na sudske odluke;
 • Podnošenje molbi za brisanje osude iz kaznene evidencije.

AFS je advokatska firma koja ima dugogodišnje iskustvo po pitanju savjetovanja kompanija u energetskom sektoru - od nafte, plina i uglja do pitanja vezanih za vjetroelektrane na kopnu i na moru, zatim za solarne PV, hidro, geotermalne izvore energije, energije iz otpada i druge oblike obnovljivih izvora energije.

Naš iskusni tim vam može pružiti savjete o razvoju energetskih projekata, projektnom finansiranju, projektovanju i izgradnji postrojenja, radu i održavanju, podsticajima, ugovorima o direktnom otkupu budućih proizvoda (off-take arrangements), planiranju i zakonu o zaštiti okoline, regulatornim pitanjima, nekretninama, porezima, spajanjima i akvizicijama i sporovima.

Naš tim za obnovljivu energiju našim klijentima pruža savjete o izvorima energije kao što su vjetar, solarna energija, biomase, biogoriva, geotermalni i hidro izvori energije.

Usluge koje pružamo:

 • pomoć entiteskim organima uprave u fazi definisanja pojedinih energetskih, rudarskih ili koncesionih projekata,
 • zastupanje entitetskih organa uprave/ lokalnih zajednica ili privatnih investitora /konzorcijuma privatnih invesitora u toku pregovora koji vode ka izvršenju sporazuma u vezi sa odgovarajućim energetskim , rudarskim ili koncesionimprojektom,
 • priprema nacrta sporazuma,
 • pomoć klijentu u toku pripreme potrebnih sporazuma koji se odnose na izgradnju energetskih, rudarskih i drugih koncesionih objekata uključujući i sve pripremne radnje u vezi s pregovorima s lokalnom zajednicom, pitanjima eksproprijacije i sl.,
 • pomoć klijentu u toku postupka pribavljanja energetskih dozvola,
 • pomoć klijentima u fazi osnivanja koncesionih društava,
 • due diligence projekata, kompanija i nekretnina,
 • savjetovanje klijenata u vezi sa obnovljivim izvorima energije,
 • energestki ugovori
 • energetski sektori: električna energija, nafta i prirodni plin, obnovljivi izvori energije, vode, energije vjetra, nuklearnu energiju, elektroenergetska postrojenja, cjevovodi i sistemi za prikupljanje, itd.

U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE NAŠ STRUČNI TIM PRUŽA PRAVNE USLUGE SVIM NAŠIM KLIJENTIMA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE U CILJU POSLOVANJA U SKLADU SA RELEVATNIM PROPISIMA.

Naše usluge obuhvataju:

 • Savjetovanje u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
 • Zastupanje u sudskim i prekršajnim postupcima u vezi sa zaštitom životne sredine i upravljanjem otpadom;
 • Savjetovanje u vezi sa usaglašavanjem poslovanja preduzeća sa zahtjevima zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
 • Savjetovanje i zastupanje u postupku pribavljanja ekoloških dozvola, kao i svih ostalih dozvola i odobrenja vezanih za zaštitu zivotne sredine i upravljanja otpadom,

IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA POSEBNO SMO SE POSVETILI PORODIČNOM I NASLJEDNOM PRAVU, U OKVIRU KOJEG NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO USLUGE:

 • Zastupanje u postupcima razvoda braka;
 • Zastupanje u postupcima povjeravanja i starateljstva nad maloljetnim licima – roditeljsko pravo;
 • Zastupanje u postupcima vezanim za izdržavanje djece, supružnika i bliskih srodnika;
 • Zastupanje u postupcima utvrđivanja i osporavanja očinstva, te postupcima usvojenja;
 • Zastupanje u postupcima utvrđivanja i dioba zajedničke (bračne) imovine;
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima pred sudom i notarom;
 • Izrada svih vrsta ugovora iz ove oblasti prava (ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju).

U OBLASTI PRAVO HRANE SPECIJALIZOVANI SMO DA SVOJIM KLIJENTIMA NA EFIKASAN, KVALITETAN, I PROFESIONALAN NAČIN PRUŽAMO USLUGE KOJE SE ODNOSE NA OBLAST PRAVA HRANE, KAO I ČITAVOG NIZA DRUGIH USLUGA KOJE SU USKO POVEZANE SA OVOM PRAVNOM OBLAŠĆU.

 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na pakovanja, deklarisanje i označavanje hrane;
 • Pružanje pravnih savjeta koji se odnose na trgovinu, skladištenja i distribuciju hrane;
 • Tumačenje i usklađivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata iz oblasti prava hrane;
 • Tumačenje i usklađivanja zakonskih akata koji se tiču proizvodnje i prerade hrane;
 • Zastupanja pred Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine;
 • Zastupanja pred svim sudovima i nadležnim organima uprave u sporovima iz oblasti prava hrane.

NAŠ TIM ZA PRAVO IGARA NA SREĆU REDOVNO PRATI STANJE NA TRŽIŠTU I SAVJETUJE KLIJENTE IZ OVE OBLASTI U VEZI SA SVIM PROPISIMA, A POSEBNO PROPISIMA KOJI SE TIČU OVE OBLASTI.

 • Savjetovanje u vezi sa primjenom pozitivnih zakonskih i podzakonskih akata;
 • Izrada Pravila i uputstava o organizaciji i učestovanju u nagradnim igrama;
 • Zastupanje u postupku pribavljanja dozvola za organizaciju igara na sreću;
 • Zastupanje u postupcima pribavljanja dozvola za organizaciju nagradnih igara;
 • Zastupanje u postupku pribavljanja licenci potrebnih za priređivanje igara na sreću.

NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO RAZLIČITE VRSTE PRAVNIH USLUGA I SAVJETOVANJA U OBLASTI ZDRAVSTVA. U NAŠEM TIMU ZA PRAVO ZDRAVSTVA SMO UDRUŽILI ADVOKATE IZ SVIH RELEVANTNIH OBLASTI PRAKSE U VEZI SA PITANJIMA ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE A SVE SA CILJEM DA BISMO VAM PRUŽILI NAJKVALITETNIJE SAVJETE, MAKSIMALNU PODRŠKU I RAZUMIJEVANJE VAŠEG PROBLEMA.

 • Savjetovanje i usklađivanje sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite;
 • Savjetovanje i usklađivanje sa propisima u vezi sa prometom lijekovima, medicinskim proizvodima i medicinskim uređajima;
 • Registracija zdravstvenih ustanova;
 • Profesionalna odgovornost.

NAŠ TIM U OVOJ OBLASTI PRUŽA KLIJENTIMA STRUČNE SAVJETE SA POSEBNIM FOKUSOM NA:

 • Savjetovanje u pogledu ostvarivanja uslova za dobijanje radne i boravišne dozvole ili državljanstva;
 • Pribavljanje uvjerenja i potvrda kod nadležnih organa u BiH potrebnih za pribavljanje radne i boravišne dozvole ili državljanstva;
 • Podnošenje zahtjeva nadležnim organima za dobijanje privremene i stalne boravišne dozvole po različitim osnovama;
 • Savjetovanje prilikom ostvarivanja prava i zaštite stranaca;
 • Zastupanje pred upravnim organima povodom ostvarivanja prava stranaca;
 • Zastupanje u upravnim sporovima protiv odluka upravnih organa o pravima stranaca.

U OVOJ OBLASTI NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO SAVJETE VEZANO ZA SVE ASPEKTE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA, SA POSEBNIM AKCENTOM NA:

 • Savjetovanje i pravna podrška prilikom sprovođenja IT projekata;
 • Izrada i analiza svih ugovora iz IT oblasti (uključujući ugovore o licenciranju, ugovore o kupoprodaji programa, ugovore o source codu);
 • Savjetovanje i izrada Uslova korištenja, Impresum, Politika zaštite podataka;
 • Savjetovanje vezano za odgovornost pružalaca internet usluga (pristup, domaćin/host i sadržaj usluga).

U OBLASTI PRAVO OSIGURANJA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO USLUGE:

 • Osnivanje i registracija osiguravajućih društava, kao i zastupanje u svim postupcima pred Agencijom za osiguranje;
 • Zastupanje u regresnim sudskim postupcima i postupcima za naknadu štete;
 • Procjena pravnih rizika i procjena uspjeha u sudskom sporu;
 • Savjetovanje u vezi praćenja šteta ili štetnih događaja, kao i upravljanje štetama;
 • Savjetovanje u vezi sa pitanjima pokrića i odgovornosti treće strane;
 • Savjeti, mišljenja i preporuke u vezi sa primjenom važećih propisa.

NAŠIM KLIJENTIMA NUDIMO ŠIROK SPEKTAR USLUGA U VEZI SA STICANJEM, ZAŠTITOM I KOMERCIJALIZACIJOM INTELEKTUALNE SVOJINE.

 • Registracija i zastita patenata i drugih prava intelektulanog vlasnistva pred nadležnim organima;
 • Zastupanje pred Institutom za intelektualnu svojinu i u sudskim postupcima zaštite prava intelektualne svojine i naknade štete nastale kršenjem prava intelektualne svojine;
 • Izrada Ugovora o prenosu prava intelektulanog vlasništva, autorskih ugovora, ugovora o licenci žiga i patenta;
 • Zastupanje umjetnika, agenata, asocijacija i institucija u sporovima vezanim za intelektualnu svojinu;
 • Procjena i rješavanje IP pitanja u poslovnim modelima;
 • Savjetovanje u vezi svih pitanja koja se odnose na intelektualnu svojinu.

U OBLASTI RADNOG PRAVA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO SVE VRSTE USLUGE SA POSEBNIM FOKUSOM:

 • Izrada svih vrsta ugovora o radu;
 • Izrada svih internih akata privrednog društva iz oblasti radno-pravnih odnosa (pravilnici o radu, pravilnici o sistematizaciji., pravilnici o evaluaciji radnog učinka, pravilnike o internoj kontroli);
 • Pokretanje i vođenje postupaka za utvrđivanje odgovornosti radnika, uključujući i disciplinske postupke;
 • Pribavljanje radnih i boravišnih dozvola, savjetovanje prilikom zapošljavanja stranaca;
 • Vođenje sudskih postupaka iz oblasti zaštite prava iz radno-pravnih odnosa, uključujući postupke vezane za diskrimanciju i mobing.

Naš pristup je pružanje praktičnih rješenja koja će minimizirati troškove, maksimizirati efikasno rješavanje sporova i osigurati najbolji rezultat za vaše poslovanje. AFS tim za parnične postupke ima veliko iskustvo u uspješnom rješavanju složenih sporova velike vrijednosti.

Ako imate problem koji zahtijeva pravni postupak, naš tim vam može pomoći u analizi rizika, upravljanju sporovima i traženju konstruktivnih rješenja u vašem najboljem interesu. Mi možemo da riješimo vaš spor u gotovo svim evropskim jurisdikcijama, da dobijemo pravnu pomoć u stranim postupcima i da se bavimo izvršnim postupcima vezanim za strane presude i arbitražne odluke.

Parnični postupak može biti traumatično iskustvo za privredna preduzeća. Bez obzira na njegovu veličinu i složenost, sporovi u ovoj oblasti imaju potencijal da poremete posao, jer se gubi dragocjeno vrijeme i resursi koji bi se mogli bolje potrošiti na profitabilnije poslove. Često, parnice mogu ugroziti opstanak neke kompanije. Mi detaljno pregledavamo sva pitanja kako bismo našim klijentima pružili jasnu sliku potencijalnog rizika, troškova i vremenskih rokova koji su uključeni u parnični postupak ili odbranu.

Takođe nadgledamo istrage poduzete od strane trećih lica i blisko sarađujemo sa stručnjacima imenovanim od strane suda. Po našem mišljenju, temelji jake odbrane leže u međusobnom povjerenju i bliskoj saradnji s našim klijentima. Imamo veliko iskustvo u bankarstvu i sudskim sporovima u osiguranju i poznati smo po našoj efikasnosti, kvalitetu i konkurentnoj cijeni.

Naše usluge:

 • bankarski i finansijski sporovi,
 • privredni sporovi,
 • sporovi iz oblasti građevinarstva,
 • sporovi iz oblasti radnih odnosa,
 • sporovi iz oblasti zaštite životne okoline,
 • sporovi iz oblasti zaštite intelektualnog vlasništva,
 • sporovi iz oblasti osiguranja,
 • sporovi iz oblasti trgovine,
 • upravno/javno pravo i regulatorni sporovi,
 • antitrast i konkurencijski sporovi,
 • korporativni sporovi nakon M&A,
 • naplata potraživanja,

NAŠ TIM ZA LPM IMA BOGATO I VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO U PROJEKTIMA IZ RAZNIH OBLASTI. NAŠA MULTIDICIPLINARNA PRAKSA I NAŠE POJEDINAČNE SPECIJALIZACIJE I OBUKE SU GARANCIJA NAŠIM KLIJENTIMA ZA USPJEŠNO UPRAVLJANJE NJIHOVOM PROJEKTIMA

 • Planiranje projekta od samog početka;
 • Izrada Biznis plana;
 • Nadgledanje toka projekta;
 • Upravljanje tokom projekta;
 • Izvještavanje svih učesnika u projektu;
 • Praćenje usaglašenosti projekta sa relevatnim propisima;
 • Potvrđivanje završetka projekta i rezultata projekata i sl.

U OBLASTI MEDIJSKOG PRAVA NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO ŠIROK SPEKTAR PRAVNIH USLUGA SA POSEBNIM AKCENTOM NA:

 • Osnivanje i registracija medijskih kuća;
 • Savjetovanje u vezi sa postupcima pribavljanja dozvola za obavljanje djelatnosti u oblasti medija i zastupanje klijenata pred nadležnim organima, regulatornim tijelima i agencijama;
 • Podnošenje zahtjeva za ispravku informacije i objavljivanje demantija;
 • Savjetovanje u vezi sa zaštitom prava na privatnost;
 • Zastupanje u sudskim postupcima za naknadu štete učinjene klevetom;
 • Savjetovanje u vezi sa usklađivanjem internih akata sa pozitivnim propisima;
 • Izrada svih vrsta ugovora i pravnih mišljenja u oblasti medijskog prava.

NAŠIM KLIJENTIMA OMOGUĆILI SMO SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI PRED REGISTROM ZALOGA KAO I SAVJETOVANJE U VEZI SA ZAKLJUČENJEM UGOVORA O ZALOZI.

 • Zastupanje u cjelokupnom postupku zasnivanja i registracije založnog prava;
 • Pokretanje i zastupanje u postupcima prinudnog izvršenja na temelju uspostavljenog založnog prava;
 • Zastupanje u postupcima registracije prava prvenstva i izvršenja stranih prava u obliku zaloga;
 • Pribavljanje potvrda o zalogu;
 • Zastupanje klijenata pred sudovima i drugim nadležnim organima povodom svih sporova proizašlih iz založnog prava;
 • Savjetovanje i analiza mogućnosti najpovoljnijeg načina ostvarivanja i zaštite prava i interesa klijenata.

ČLANOVI NAŠEG TIMA SE SVAKODNEVNO SUSREĆU SA ZAHTJEVIMA KOJI SE ODNOSE NA NAKNADU ŠTETE VEZANU ZA PROFESIONALNU ODGOVORNOST STRUČNIH LICA IZ RAZLIČITIH OBLASTI, TE PRUŽAJU USLUGE PRAVNOG SAVJETOVANJA I ZASTUPANJA U CILJU ZAŠTITE PRAVA I INTERESA BILO PROFESIONALNIH LICA BILO OŠTEĆENIH, A SVE TO I U KONSTEKSTU OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI.

 • Savjetovanje u vezi primjene zakonskih propisa vezano za profesionalnu odgovornost stručnih lica i naknade štete;
 • Savjetovanje u vezi primjene zakonskih propisa u oblasti osiguranja od profesionalne odgovornosti;
 • Zastupanje u vansudskim i sudskim postupcima;
 • Druge pravne usluge u oblasti štete i osiguranja.

NAŠ TIM ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA IMA BOGATO ISKUSTVO U PRIMJENI PROPISA IZ OVE OBLASTI I SAVJETOVANJA KLIJENATA IZ RAZIČITIH SEKTORA – OD INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA , FINANSIJSKOG SEKTORA DO OBRAZOVANJA.

 • Savjetovanje u pogledu primjene važećih zakonskih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka;
 • Izrada opštih internih dokumenata kojima se uređuje zaštita podataka kod kontrolora (politike o zaštiti podataka, pravilnici i sl.);
 • Izrada saglasnosti nosioca podataka;
 • Podrška u implementaciji organizacionih i tehničkih mjera u cilju zaštite podataka;
 • Podrška u uspostavljanju i vođenju evidencija o zbirkama ličnih podataka;
 • Registracija evidencija o zbirkama ličnih podataka kod nadzornog tijela.

NAŠ TIM U OVOJ OBLASTI IMA DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO U SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI KAO I SAVJETOVANJU KLIJENATA PRILIKOM SPROVOĐENJA ISTIH.

 • Praćenje tendera iz segmenta poslovanja klijenta;
 • Savjetovanje u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki;
 • Analiza tenderske dokumentacije i podrška prilikom pripreme ponude;
 • Zastupanje u žalbenom postupku pred ugovornim organom i Kancelarijom za razmatranje žalbi, kao i zastupanje u sudskom postupku povodom odluke u postupku javne nabavke;
 • Podnošenje zahtjeva Agenciji za javne nabavke za postupanje iz djelokruga njene nadležnosti.

AFS je, prepoznajući značaj projekata javno-privatnog partnerstva (JPP) u Bosni i Hercegovini, razvila adekvatnu pravnu podršku za učesnike nudeći pravne savjete i pravnu pomoć, kako za potrebe privatnog partnera tako i za potrebe javnog partnera.

Imajući u vidu kompleksnost i različitost svakog potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva, u mogućnosti smo da obezbijedimo pravnu podršku svim subjektima koji se mogu naći u ulozi javnog partnera, da učestvujemo u pregovorima i pripremi odgovarajućih akata, predlažemo odgovarajuća rješenja sa pravnog aspekta shodno pozitivnim propisima.

Naše usluge u okviru projekata javno-privatnog partnerstva obuhvataju:

 • pomoć javnom partneru u pogledu pripreme i sprovođenja procedure za projekte JPP,
 • zastupanje privatnih investitora u postupku priprema za učešće u postupku i pripreme ponude prema tenderskoj dokumentaciji,
 • zastupanje učesnika u postupku dodjele ugovora JPP,
 • davanje mišljenja u pogledu specifičnosti konkretnog postupka JPP,
 • učestvovanje u pregovorima,
 • priprema nacrta ugovora,
 • priprema i analiza prateće dokumentacije sa pravnog aspekta,
 • procjena dugoročnih pravnih rizika,
 • pomoć klijentima u fazi osnivanja preduzeća sa posebnom namjenom,
 • pravna podrška sa aspekta poslovanja preduzeća sa posebnom namjenom,
 • pomoć u toku implementacije JPP projekta,
 • pravna zaštita učesnika povodom procedure JPP i povodom zaključenog ugovora o JPP i njegovog sprovođenja.

AFS savjetuje i pomaže svoje klijente u pravnim, finansijskim, poreskim i drugim pitanjima u vezi sa poslovanjem sa nekretninama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, uključujući i zastupanje u sudskim i upravnim postupcima pred nadležnim organima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naš osnovni zadatak je da kvalitetom svojih usluga damo doprinos da se prometovanje nekretninama odvija na zakonit način, sa maksimalnom sigurnošću za buduće vlasnike, ali i za prodavce.

Pružamo sveobuhvatne konsultantske usluge u oblasti nekretnina, a posebno izdvajamo:

 • kompletna pravna pomoć oko prodaje, kupovine i izgradnje nekretnine,
 • savjetovanje investitora o svim aspektima ulaganja u nekretnine, uključujući izbor lokacije, finansiranje, pribavljanje potrebnih licenci, saglasnosti i odobrenja u postupku izgradnju, izlazne startegije i
 • sl.,
 • savjetovanje i pružanje pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanje predugovora i ugovora o kupoprodaji i zakupu nekretnina,
 • zastupanje prodavca ili kupca pred notarom, bez prisustva klijenta u Bosni i Hercegovini
 • zastupanje u pravnim poslovima čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama na teritoriji BiH,
 • due diligence i drugi oblici pravne analize konkretne imovine ili društva,
 • savjetovanje u vezi sa pitanjima zaštite životne sredine,
 • zastupanje u postupcima: eksproprijacije, denacionalizacije i legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

NAŠ TIM SVAKODNEVNO PRUŽA PRAVNE USLUGE I SAVJETE FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U VEZI SA PRIMJENOM PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, KAO I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, TE SOCIJALNE ZAŠTITE .

 • Savjetovanje u pogledu ostvarivanja prava na starosnu penziju, prava po osnovu invalidnosti, porodičnu penziju;
 • Savjetovanje u pogledu ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu;
 • Savjetovanje u pogledu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje domaćih i stranih državljana, sa akcentom na primjenu međunarodnih ugovora i konvencija o socijalnom osiguranju koje je BIH zaključila;
 • Zastupanje u upravnim postupcima pred nadležnim organima radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i zdravstvenog osigurnja, te socijalne zaštite;
 • Zastupanje u upravnim sporovima protiv odluka upravnih organa kojima se odlučuje o pravima osiguranika i korisnika socijalne zaštite.

PRAVNU PODRŠKU PRUŽAMO ŠKOLSKIM USTANOVAMA I NJIHOVIM OSNIVAČIMA, POJEDINCIMA, TE SVIM LICIMA KOJA SMATRAJU DA IM JE POTREBNA POMOĆ KOD OSTVARIVANJA PRAVA ILI U SLUČAJU POVREDE NJIHOVIH PRAVA ILI INTERESA.

 • Registracija privatnih školskih i predškolskih ustanova;
 • Savjetovanje i izrada stručnih mišljenja u pogledu primjene pozitivnih propisa;
 • Zastupanje i savjetovanje u postupcima ostvarivanja prava i pravne zaštite;
 • Zastupanje u upravnim i sudskim postupcima;
 • Usklađivanje rada školskih ustanova i drugih subjekata u oblasti obrazovanja sa pozitivnim propisima;
 • Priprema ugovora, akata i drugih internih dokumenata obrazovnih ustanova.

U OBLASTI SPORTSKOG PRAVA SPECIJALIZOVANI SMO DA NAŠIM KLIJENTIMA PORED SAVJETOVANJA SPORTSKIH RADNIKA I SPORTSKIH ORGANIZACIJA (KLUBOVA), PRUŽAMO USLUGE:

 • Osnivanje sportskih klubova i asocijacija;
 • Izrada opštih i internih akata;
 • Sprovođenje svih statusnih promjena u sportskim organizacijama i klubovima;
 • Učestvovanje u radu organa klubova i asocijacija;
 • Izrada i analiza ugovora iz oblasti sportskog prava;
 • Zaštita prava sportskih radnika;
 • Posredovanje pri rješavanju sporova između sportskih klubova i saveza.

Start up firme su sve prisutnije na tržištu, a s obzirom na samu djelatnost kojom se bave pravna podrška im je od posebnog značaja još dok su u fazi ideje.

Naš tim posebnu pažnju posvećuje start up-ovima još u fazi osnivanja, te pomaže našim klijentima da izaberu odgovarajuću pravnu formu u kojoj će osnovati svoj start up, dok u ostalim fazama razvoja start up-a im pružamo pravnu podršku u oblasti:

 • izrade sporazuma između osnivača start up-a,
 • korporativnih pravnih pitanja,
 • radno-pravnih pitanja u vezi sa zapošljavanjem,
 • zaštite intelektualne svojine,
 • zaštite podataka,
 • komercijalnih ugovora.

NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO I USLUGE IZ PORESKOG PRAVA, A KOJE SE PRVENSTVENO ODNOSE NA:

 • Zastupanje klijenata u poreskim kontrolama, kao i savjetovanje u vezi ovih postupaka;
 • Poresko savetovanje u oblasti poreza na dobit pravnih lica;
 • Savjetovanje u oblasti carinskih propisa, propisa kojima se reguliše porijeklo robe, korištenje carinskih oslobođenja i olakšica;
 • Savjetovanje i zastupanje u svim postupcima pred Upravom za indirektno oporezivanje;
 • Zastupanje u svim vrstama postupaka u oblasti poreza i carina pred nadležnim organima.

NAŠ TIM IMA DUGOGODIŠNJE ISKUSTVO U SAVJETOVANJU KLIJENATA IZ SEKTORA TELEKOMUNIKACIJA U VEZI SA SVIM ASPEKTIMA OVE OBLASTI.

 • Registracija i statusne promjene privrednih društava iz oblasti telekomunikacija;
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima pred RAK-om i drugim nadležnim organima;
 • Savjetovanje i zastupanje u postupcima za pribavljanje licenci i odobrenja za obavljanje djelatnosti telekomunikacija;
 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pribavljanje potrebnih saglasnosti u postupku izgradnje baznih stanica;
 • Savjetovanje u vezi međusobnih prava i obaveza pretplatnika i operatera;
 • Izrada opštih uslova operatera, kao i svih drugih relevantnih akata.

SPECIJALIZOVANI SMO ZA PRUŽANJE PRAVNIH SAVJETA I ZASTUPANJE POVODOM NAKNADE ŠTETE U SVIM OBLICIMA.

 • Pregled dokumentacije i konsultacije prilikom utvrđivanja odgovornosti nastanka i visine štete;
 • Zastupanje u pregovorima oko vansudske naplate štete;
 • Posredovanja između dvije strane u postupku naplate štete;
 • Izrada zahtjeva za isplatu štete;
 • Zastupanje u sudskim sporovima za naplatu materijalne i nematerijalne štete;
 • Analiza ugovora o osiguranju i davanje pravnih mišljenja u vezi sa potencijanim rizicima.

Prateći strategije privrednog razvoja Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja u okruženju, te konstatne potrebe i zahtjeve klijenata za usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u oblasti turizma, AFS usko se specijalizovala za ovu oblast. Usluge koje pružamo turističkim agencijama i/ili njihovim klijentima (fizičkim licima) su:

 • konsalting u oblasti turizma koji obuhvata praćenje propisa i izvještavanje klijenata o promjenama u oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, proučavanje propisa stranih zemalja koji se odnose na usluge u turizmu, pregled ugovora zaključenih između davaoca i primaoca turističkih usluga, pravno savjetovanje i posredovanje između davaoca i primaoca turističkih usluga u svim slučajevima eventualnih nesporazuma i odstupanja od zaključenih ugovora,
 • zastupanje pred sudovima u svim sporovima koji se tiču pružanja turističkih usluga.

NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽAMO RAZNE VRSTE USLUGA IZ OBLASTI TRGOVINE I TRGOVINSKIH DJELATNOSTI.

 • Savjetovanje u vezi sa primjenom zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti trgovine;
 • Pravna analiza poslovanja privrednih društava i drugih subjekata koja obavljaju trgovinsku djelatnost;
 • Izrada i analiza ugovora (kuporodaja, distribucija, franšize, posredovanje i ostalo);
 • Zastupanje i savjetovanje klijenata u toku pregovora u cilju uspostavljanja poslovne saradnje ili zaključivanja ugovora;
 • Osnivanje svih vrsta formi privrednih društava;
 • Zastupanje u postupcima pribavljanja različitih vrsta dozvola i odobrenja.

U OBLASTI PRAVA SAOBRAĆAJA TRUDIMO SE NAŠIM KLIJENTIMA PRUŽIMO SVE PRAVNE USLUGE KOJE SU IM POTREBNE U CILJU OSTVARIVANJA NJIHOVIH PRAVA.

 • Savjetovanje u vezi sa primjenom pozitivnih propisa iz oblasti saobraćaja i špedicije;
 • Izrada novih i analiza postojećih ugovora u vezi sa otpremom, dopremom i prevozom robe (uključujući ugovore o skladištenju robe, ugovore o prevozu putnika);
 • Savjetovanje u vezi sa propisima međunarodnog prava (međunarodni ugovori, konvencije, sporazumi i slično);
 • Savjetovanje prilikom sklapanja ugovora o osiguranju sa osiguravajućim društvima (transportno osiguranje);
 • Savjetodavne usluge i tumačenje zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za ovu oblast, sa posebnim akcentom na carinske i poreske propise;
 • Zastupanje u parničnim postupcima radi naknade štete, upravnim postupcima, kao u postupcima naplate potraživanja.

PRUŽAMO USLUGE OSNIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA I FONDACIJA KAO I RJEŠAVANJA SVIH STATUSNIH PITANJA KOJE SE TIČU FUNKCIONISANJA OVIH OBLIKA PRAVNIH LICA SA POSEBNIM FOKUSOM NA:

 • Savjetovanje pri osnivanju udruženja i fondacija u pogledu potrebne dokumentacije i načina regulisanja odnosa osnivača tj. članova udruženja;
 • Izrada svih opštih akata udruženja;
 • Zastupanje i savjetovanje prilikom sprovođenja statusnih i svih ostalih promjena u udruženjima i fondacijama;
 • Analiza opštih akata udruženja u slučaju sporova između članova;
 • Zastupanje udruženja u parničnim postupcima.

Vaše poslovanje je podložno mnogim vanjskim i unutrašnjim silama koje mogu dovesti do velikih finansijskih problema. Bilo da vam je potreban savjet o tome kako da restrukturišete svoje postojeće poslovanje, te na najbolji način da se nosite sa nesolventnošću, ili kako da se osigurate od potencijalnih budućih problema, AFS ima stručan i iskusan tim koji može da vam pomogne.

AFS pruža sveobuhvatne savjete o krizi i nesolventnosti. Klijenti u ovoj oblasti su strane i domaće banke, finansijske institucije, investitori i osiguravajuća društva. Pomažemo bankama i drugim kreditorima u oblasti restrukturiranja i izvršenja potraživanja, kolaterala i garancija. Savjetujemo ih u sticanju preduzeća iz stečajnih firmi i reorganizaciji ili restrukturiranju takvih kompanija kako bi se izbjegao stečajni postupak. Nadalje, pomažemo povjeriocima i dužnicima u svim pitanjima refinansiranja.

Oblasti:

 • savjetovanje menadžmenta,
 • korporativno i finansijsko restrukturiranje,
 • korporativna nelikvidnost,
 • reorganizacija,
 • savetovanje stečajnih upravnika,
 • prava povjerilaca,
 • smetnje/problemi u toku M&A (Distressed M&A),
 • sudski sporovi u slučaju insolventnosti,
 • međunarodno restrukturiranje i nesolventnost,
 • nenaplativi krediti NLP,
 • zastupanje povjerilaca: izvršenje i regres potraživanja i kolaterala prije i u toku perioda insolventnosti dužnika,
 • postupak poništavanja dužnikovih pravnih radnji,
 • sticanje preduzeća u stečaju.


Konsultacije

Potrebna Vam je pravna pomoć ili savjet? Naš tim stručnjaka Vam može pomoći! Kliknite na dugme ispod i pošaljite upit za zakazivanje konsultacija, a mi ćemo Vas kontaktirati putem emaila.